KİT personeli bu yılın iznini ne zaman kullanacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklikle, 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personelin yıllık izin kullanımının 657 sayılı Kanuna tabi memurların yıllık izin kullanımı ile aynı şartlarda olması sağlandı.

KİT sözleşmeli personeli, iki yılın iznini birleştirebilecek

399 sayılı KHK'da yapılan değişikliğe göre, KHK eki 2sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personel;

*Sözleşme dönemi içinde kullanmadığı yıllık izinlerini izleyen sözleşme döneminde kullanabilecek.

*Birbirini izleyen iki sözleşme dönemine ilişkin izinleri birleştirip kullanabilecek.

*İçinde bulunulan sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanmadığı izin hakları düşecek.

Torba Kanunun ilgili maddesi

MADDE 24- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer."