Teşvik Danışmanlığı

İşveren Teşvikleri

Ülkemizde istihdamın artırılması ve ekonomiye canlılık kazandırma adına birçok teşvik uygulaması söz konusudur. Halihazırda Sosyal Güvenlik Kurumu, İş Kur tarafından uygulanan bu teşviklere kısaca bakacak olursak:

SGK ve İŞKUR Teşvikleri Nelerdir?

% 5 Prim Teşviki (işçi ve işveren için)
Herhangi bir süreye bağlı olmaksızın uygulanan 5 puanlık prim teşviki işçi ve işverenler için primlerini düzenli ödemek kaydıyla SGK sistemi tarafından otomatik olarak tahakkuk ettirilerek ödenecek primden düşülen teşviktir. Bu teşvik sistemi işverenler için sistem tarafından otomatik yapıldığından kolay ve maliyetler açısından çok önemlidir. Örneğin 2017 için asgari ücretten bildirilen bir sigortalı için yaklaşık 100,00 TL işverenlerin kazancı olmaktadır. İş yerinde 100 çalışanı olan firma için bir aylık kazanç ise her ay için 10,000 TL olup yıllık 120,000 TL işverenlerin kârı olmaktadır.Çalışan sayısı fazla oldukça tutarın da büyüdüğünü düşünürsek işverenlerin hatalı işlemler yapmaması ve bu teşvikten yararlanması büyük önem arz etmektedir.
Yurtdışında Çalıştırılan İşçiler İçin Uygulanan Teşvik
Herhangi bir süreye bağlı olmaksızın yurtdışında çalıştırılan işçiler için prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır.

Yaralanma Şartları: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (i) bendine göre; genel sağlık sigortası prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş puanlık indirimden, yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götüren özel sektör işyeri işverenleri yararlanabileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçileri, Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeler ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelere 5510 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında geçici görevle gönderilen sigortalıların Türkiye’deki sigortalılık statüsüne göre ödenecek sigorta primlerinde sigorta kolları bakımından genel sağlık sigortası primlerinin bulunması halinde, bahse konu işçiler, Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçiler, için genel sağlık sigortası primlerinde beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır.

Ancak, resmi nitelikteki işyerleri, ihale konusu iş kapsamında tescil edilmiş işyerleri ile 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri için söz konusu prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

İşverenler Yönünden Yararlanma Şartları;

*Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması (varsa da Kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması)

*Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,

*Kanun türü 06486 seçilerek gönderilmiş aylık prim hizmet belgelerine ilişkin sigorta primlerinin yasal ödeme süresi içerisinde ödenmesi,

*Sigorta primlerinin, sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayacak olan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmiş olması

Sigortalılar Yönünden Yararlanma Şartları;

*Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmıyor olması

*Özel sektör işverenleri tarafından yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülmesi

*Tüm sigorta kollarına tabi 4/1-a sigortalısı olması,(Türk İşverenler tarafından sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk işçileri hariç)

Bu teşvik sistemi işverenler için sistem tarafından otomatik yapıldığından kolay ve maliyetler açısından çok önemlidir. Örneğin 2017 için asgari ücretten bildirilen bir sigortalı için yaklaşık 100,00 TL işverenlerin kârı olmaktadır. İşyerinde 100 çalışanı olan firma için bir aylık kazanç ise her ay için 10,000 TL olup yıllık 120,000 TL işverenlerin kasasında kalmaktadır. Çalışan sayısı fazla oldukça tutarın da büyüdüğünü düşünürsek işverenlerin hatalı işlemler yapmaması ve bu teşvikten yararlanması büyük önem arz etmektedir.

6486 sayılı Kanun Kapsamındaki Teşvik
Bir ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, bölgesel bazlı bazı illerde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

2013 yılından bu yana uygulanan bu teşvik sisteminin uygulama süresi bölgesel bazlı değişiklik göstermektedir.

Yararlanma Şartları:

*Bir ve üzerinde sigortalıyı çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla, resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu iş kapsamında tescil edilmiş işyerleri için sözkonusu prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

*Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işyerleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacağından, bu işyerlerinin altı (6) puanlık ilave prim indiriminden de yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

*Teşvikten yararlanılacak işyerinden dolayı muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması (varsa da Kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması)

*İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da Kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması)

*İşverenin gerçek kişi olması halinde, kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1b kapsamındaki) yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması,

*Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri, Kanun türü 46486/56486/66486 seçilerek gönderilmiş aylık prim hizmet belgelerine ilişkin sigorta primlerinin yasal ödeme süresi içerisinde ödenmesi,

*Sigorta primlerinin, sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayacak olan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmiş olması,

Sigortalılar Yönünden Yararlanma Şartları

*Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmıyor olması

*4/1-a kapsamında yurt içinde çalışıyor olması

*Tüm sigorta kollarına tabi 4/1-a sigortalısı olması gerekmektedir.

Bu teşvik sistemi işverenler için sistem tarafından otomatik yapıldığından kolay ve maliyetler açısından çok önemlidir. Örneğin 2017 için asgari ücretten bildirilen bir sigortalı için yaklaşık 206,65 TL işverenlerin kazancı olmaktadır. İşyerinde 100 çalışanı olan firma için bir aylık kazanç ise her ay için 20,665 TL olup yıllık 247,980 TL işverenlerin kârı olmaktadır. Çalışan sayısı fazla oldukça tutarın da büyüdüğünü düşünürsek işverenlerin hatalı işlemler yapmaması ve bu teşvikten yararlanması büyük önem arz etmektedir.

6111 Sayılı İstihdam Teşviki
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi(Bu teşvik uygulaması 25/02/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile getirilmiştir.

Sigortalı Açısından Yararlanma Şartları;

* Fiilen çalışmak

* 18 yaşından büyük olmak

* İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak.

İşveren Açısından Yararlanma Şartları;

* Özel sektör işvereni olmak

* Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmamak

* Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermek

* Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

* Sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemek Diğer Şartlar:

* Sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

* 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması

* 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin tamamının yasal süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmesi.

6111 sayılı teşvikten 31.12.2020 tarihine kadar şartları taşıyan bütün işverenler yararlanabilmektedirler.

Bu teşvik sigortalılar açısından;

A) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan işe girdiği tarih itibariyle;

*Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 AY

*Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 AY

*Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 AY

*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süre eklenir.

B) 29 yaşından büyük erkeklerden işe girdiği tarih itibariyle

*Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 AY

*Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 AY yararlanır.

*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süre eklenir.

Teşvikten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir.

Teşvikten yararlanılmış olan bir sigortalının teşvikten yararlanma süresini tamamladıktan sonra veya teşvikten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan işe girdiği işyeri işverenince teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır. Prime esas kazanç üst sınırına kadar olmak üzere, tahakkuk eden primlerin işveren hissesine düşen payın tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.

İşverenler açısından mevcut durumda uygulanan belki de en kazançlı teşvik olan ilave istihdam teşvikinden maalesef birçok işletme faydalanmamaktadır. En kazançlı teşviklerden biri olan 6111 sayılı teşvik sisteminde 2017 için asgari ücretten bildirilen bir sigortalı için yaklaşık 410,00 TL işverenlerin kazancı olmaktadır. İşyerinde 100 çalışanı olan firma için bir aylık kazanç ise her ay için 41,000 TL olup yıllık 492,000 TL işverenlerin kârı olmaktadır. Çalışan sayısı fazla oldukça tutarın da büyüdüğünü düşünürsek işverenlerin hatalı işlemler yapmaması ve bu teşvikten yararlanması büyük önem arz etmektedir.

İş Başı Eğitim Programı Teşviki
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

En fazla 78 fiili gün (3 ay) ve haftalık en fazla 45 saattir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, Emekli olmamak, Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde işsiz olmak (uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigorta primi yatırılmamış olmak) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

*Katılımcı zaruri gideri (Günlük 54 TL)

*İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

*Genel Sağlık Sigortası Prim Giderler

İş başı eğitim programı teşviki işverenler açısından maliyetsiz bir teşvik uygulamasıdır. Aynı zamanda istihdam edilen kişilerin yetiştirilmesi ile ekonomik anlamda istihdam sağlanması açısından düşünüldüğünde ülke ekonomisi açısından çok avantajlıdır.

İş Başı Eğitim Programını Tamamlayanların Teşviki
*Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam,

*İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

*İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay,

-Diğer sektörlerde 30 ay sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

2017 için asgari ücretten bildirilen bir sigortalı için yaklaşık 410,00 TL işverenlerin kazancı olmaktadır. İşyerinde 100 çalışanı olan firma için bir aylık kazanç ise her ay için 41,000 TL olup yıllık 492,000 TL işverenlerin kârı olmaktadır. Çalışan sayısı fazla oldukça tutarın da büyüdüğünü düşünürsek işverenlerin hatalı işlemler yapmaması ve bu teşvikten yararlanması büyük önem arz etmektedir.

Engelli İstihdam teşviki
Engelli istihdamına ilişkin yasal düzenlemeler 4857 sayılı iş kanunumuzun 30. maddesinde yapılmıştır.

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde % 3 engelli, kamu iş yerlerinde ise % 4 engelli ve % 2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 4/a kapsamında sigortalı olarak engelli personel istihdam eden özel sektör işverenleri için sigorta prim teşviki uygulanmaktadır. Her bir engelli personel için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır. Engelli personelin istihdamına ilişkin verilecek olan teşvikten gerek kontenjan dâhilindeki (%3) engelli personelden gerekse de kontenjan fazlası engelli personelden yararlanılması mümkündür.

Örneğin 2017 için asgari ücretten bildirilen bir sigortalı için yaklaşık 375,51 TL TL işverenlerin kazancı olmaktadır.

Ar-Ge Yatırım Teşviki
– Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve denetim Yönetmeliği ile yürürlüğe girmiş olup,01.10.2008 tarihinden itibaren süresiz (AR-GE Projesi süresince ve maksimum 5 yıldır.)

Destek kapsamına;

– Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge personeli

– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan Ar-Ge personeli,

– Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla destek personeli girmektedir. Kapsamdaki çalışanlar için destekten yararlanabilmek için, 5746 sayılı Kanun türü seçilerek düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, yasal süresi içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.

5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, kapsama giren çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, bu işyerlerinde fiilen çalışan ve ücretleri gelir vergisinden istisna tutulan personelin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konan ödenekten karşılanmaktadır.

2017 yılı için bu destek kapsamında bildirilen her sigortalı için yaklaşık 255 TL kazanç elde edilmektedir.

İşsizlik Ödeneği İstihdam Teşviki
Destek kapsamına; 01.10.2009 ve bu tarihten itibaren işe alınan ve işe giriş itibariyle işsizlik ödeneğine hak kazanmış olan işsizlik ödeneğine hak kazanmış çalışanlar girmektedir. İşçi ve İşveren hissesinin tamamı (Kısa vadelilerin sadece %1 ‘i ) SPEK alt sınırı üzerinden işsizlik sigortası süresi sonuna kadar faydalanılacaktır.

Bu destekten yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

Sigortalı Yönünden :

– 01.10.2009 ve sonrasında işe alınmış olmak –

İşe giriş itibariyle işçinin işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması.

İşyeri Yönünden :

-Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması.

-İşsizlik ödeneğine haz kazanmış olan sigortalının, bu ödeneğe hak kazanmadan önceki son çalıştığı iş yeri haricindeki bir iş yerinde işe başlamış olması gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği istihdamı kapsamında her bir sigortalı için yaklaşık 615 TL teşvik uygulaması söz konusudur.

Kültür Yatırım Belgesi Alanların Teşviki
5225 sayılı Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i, Hazinece karşılanır. Bu bendin uygulanması ile yatırım veya işletmenin niteliği dikkate alınarak mükellefin çalıştırabileceği azamî işçi sayısına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasına yönelik tercih ve öncelikleri belirlemeye yetkilidir. 5 inci maddenin (b), (c) ve (d) bentlerindeki teşvik ve indirim unsurlarından yararlanan kültür yatırım ve girişimleri için başka bir teşvik mevzuatında da benzer teşvik ve indirimlerin bulunması halinde, yatırımcı veya girişimcinin lehine olan hükümler uygulanır. Kültür yatırımı veya girişimlerine yönelik teşvik ve indirim unsurları ile bunlardan yararlanmaya yönelik diğer usul ve esaslar, Bakanlık ve ilgili bakanlıklar ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlıklarınca müştereken tespit edilir.

Kültür yatırım belgesi kapsamında her bir sigortalı için 2017 ylında yaklaşık 305 TL teşvik uygulaması söz konusudur. Buna karşılık Kültür Girişi belgesi alanlarla ilgili olarakta faaliyet gösteren firmalar için her bir sigortalı da yaklaşık 202 TL kazanç elde edilmektedir. 

687 Sayılı OHAL Teşviki
Sigortalı Yönünden;

*2.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

*Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

*İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

İşveren Yönünden;

*Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,

*Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

*Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

*Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

*Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

*Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

687 Sayılı teşvikle ilegili 2017/Şubat ila 2017/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesi kapsamına giren sigortalıların destekten yararlanılacak ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek : (M) Anonim Şirketinde 3/4/2017 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki; Prim ödeme gün sayısının: 28 Prime esas kazanç tutarının ise: 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için; 3.000,00 * % 34,5 = 1.035,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi tutarı, 3.000,00 * % 3 = 90,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi tutarı, 28 * 22,22 = 622,16 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır. Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı; (1.035,00 + 90,00)- 622,16 = 502,84 TL olacaktır.

Yukarıda görüldüğü gibi işverenlere yönelik birçok teşvik uygulamaları söz konusudur. 

Ancak, frimalar bu teşviklerden yeterince yararlanamıyor. 

 

Teşvik Çalışması Danışmanlığı

İNS Danışmanlık Hizmetleri olarak firmanızın teşvik durumunu ÜCRETSİZ olarak analiz ediyoruz.

Sizlere detaylı bir rapor hazırlayarak teşvik potansiyeliniz ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz.

Hatta bu zamana kadar yararlanmadığınız teşviklerden geçmişe dönük çalışmalar yaparak hukuki yollardan fazladan ödemiş olduğunuz prim tutarlarının iadesini sağlıyoruz. 

Sizde İNS Danışmanlık Hizmetleri güvencesi ile bu hizmetimizden yararlanmak istiyorsanız hemen iletişime geçin.